Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Masowe zwolnienia i masowa pomoc?

Data: 2014-05-02 00:00:00
Masowe zwolnienia i masowa pomoc?

W regionach, w których zamykane są lub bankrutują duże zakłady pracy pociągając za sobą zwolnienia co najmniej 500 osób, pracodawcy mogą wesprzeć się specjalnym funduszem: Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG). Dyspozytorem środków jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jak dotąd, z puli kilkudziesięciu milionów euro skorzystało tylko kilka firm w kraju.


 

Czym jest Fundusz i na jakiej podstawie prawnej działa?

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest interwencyjnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, ustanowionym w 2006 r. w celu udzielania wsparcia osobom objętym masowymi zwolnieniami, wynikającymi ze spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku światowych kryzysów finansowych i gospodarczych. Celem działań finansowanych ze środków EFG jest zapewnienie, by jak najwięcej osób nimi objętych znalazło trwałe zatrudnienie.Ramy prawne funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w latach 2014-2020 określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 855).

Kto może się ubiegać o środki z tego funduszu?

O środki z tego Funduszu może wnioskować do Komisji Europejskiej tylko państwo członkowskie. W Polsce funkcję Instytucji Zarządzającej EFG pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które koordynuje prace związane z przygotowaniem wniosku o środki EFG, w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do wystąpienia o środki finansowe z tego Funduszu. W przygotowanie wniosku EFG zaangażowane są ponadto właściwe dla miejsca występowania zwolnień publiczne służby zatrudnienia (we współpracy z pracodawcą dokonującym zwolnień) oraz co do zasady Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (jako dysponent środków w ramach Funduszu Pracy, z którego wstępnie finansowane są działania realizowane w ramach EFG) i Ministerstwo Gospodarki (w zakresie dostarczania odpowiednich danych makroekonomicznych). Przed przekazaniem wniosku do KE, musi on wcześniej zostać zaakceptowany przez Rząd (jest to dokonywane przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów).

W celu złożenia wniosku do KE w sprawie przyznania środków finansowych z EFG muszą być spełnione kryteria zdefiniowane w art. 4 rozporządzenia EFG (WE) nr 1309/2013. Są to:

a) co najmniej 500 pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w przedsiębiorstwie w okresie 4 miesięcy (warunek obejmuje również pracowników zwolnionych lub osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek u dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw głównego przedsiębiorstwa) lub

b) co najmniej 500 pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w okresie 9 miesięcy, w szczególności w MŚP działających w jednym sektorze gospodarki (wg klasyfikacji NACE 2 Rev. 2) i zlokalizowanych w jednym regionie (na poziomie NUTS 2) lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach lub więcej niż dwóch sąsiadujących regionach, pod warunkiem, że w dwóch regionach łączna liczba pracowników zwolnionych lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, przekracza 500 lub

c) w przypadku niewielkich rynków pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę (przy czym łączna kwota wydatków dla wyjątkowych okoliczności nie może przekroczyć 15 proc. maksymalnej rocznej kwoty EFG).

Należy podkreślić, że każdy przypadek, który potencjalnie kwalifikowałby się do wsparcia z EFG jest analizowany indywidualnie. Dotyczy to również relacji, jakie występowały pomiędzy głównym przedsiębiorstwem dokonującym zwolnień a jego kooperantami. Niemniej, należy podkreślić, że jeżeli wniosek byłby składany na podstawie kryterium określonym w art. 4 lit a) rozporządzenia EFG (WE) nr 1309/2013, dopuszczalne jest udzielanie wsparcia osobom zwolnionym u dostawców lub producentów znajdujących się w łańcuchu dostaw głównego przedsiębiorstwa. Konieczne jest wykazanie, że zwolnienia tych osób wynikały z tej samej przyczyny, co zwolnienia osób w głównym przedsiębiorstwie.


Jaki jest mechanizm i jak wygląda technicznie ta pomoc?

Środki z EFG mogą być przyznane państwu członkowskiemu UE na wniosek złożony do KE w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust 1 lub 2 rozporządzenia EFG (WE) nr 1309/2013. Jeżeli KE uzna, że zostały spełnione warunki uruchomienia EFG, występuje z wnioskiem o uruchomienie Funduszu dla wnioskującego państwa członkowskiego. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG jest podejmowana przez Parlament Europejski i Radę UE (tzw. „władzę budżetową”). Komisja Europejska przyznaje wkład finansowy w formie pojedynczej płatności zaliczkowej, której wysokość nie może przekraczać 60 proc. łącznych kosztów kwalifikowalnych wsparcia. Państwo członkowskie jest zobowiązane wykorzystać pomoc w ciągu 24 miesięcy od daty złożenia wniosku do KE.

Budżet EFG, dostępny dla wszystkich państw członkowskich UE, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 150 mln euro w danym roku (w cenach z 2011 r.). Środki EFG nie są z góry podzielone na kraje, lecz potencjalnie mogą służyć wszystkim państwom UE, w zależności od ich sytuacji (wystąpienia znacznych zwolnień pracowników, kwalifikujących się do wsparcia z EFG).


Osoby kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach EFG to?

W ramach EFG, wsparcie mogą otrzymać:

 • pracownicy, których zatrudnienie zostało przedwcześnie zakończone w wyniku zwolnienia lub zakończyło się w okresie odniesienia (4 lub 9 miesięcznym, zgodnie z art. 4 rozporządzenia EFG (WE) nr 1309/2013) i nie zostało przedłużone
 • osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zatrudniały najwyżej dziesięciu pracowników zwolnionych w wyniku przyczyn określonych w rozporządzeniu EFG (WE) nr 1309/2013 i których działalność ustała (działalność prowadzona przez te osoby musiała być zależna od danego przedsiębiorstwa określonego w art. 4 ust 1 lit a) lub osoby te prowadziły działalność na własny rachunek w danym sektorze określonym zgodnie z art. 4 ust 1 lit b)).

W drodze odstępstwa do art. 2 rozporządzenia EFG (WE) nr 1309/2013 do 31 grudnia 2017 r. możliwe jest świadczenie usług współfinansowanych z EFG na rzecz osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, które nie przekroczyły 25 roku życia lub 30 roku życia (jeżeli państwo członkowskie tak zdecyduje). Wsparcie EFG dodatkowo może być udzielone młodym osobom w liczbie równiej liczbie docelowej grupy beneficjentów objętych w ramach wniosku EFG.


 Jakie usługi dla pracowników mogą być finansowane z EFG?

 • zindywidualizowane szkolenia umożliwiające nabywanie nowych kwalifikacji lub zmianę kwalifikacji,
 • poświadczenie zdobytego doświadczenia,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • doradztwo,
 • mentoring,
 • pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych,
 • promowanie przedsiębiorczości,
 • pomoc w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek,
 • pomoc w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej i przejmowania działalności przez pracowników,
 • specjalne środki ograniczone w czasie (dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudnienia, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki na koszty utrzymania, dodatki szkoleniowe) – koszty tych środków nie mogą przekroczyć 35% całości kosztów skoordynowanego pakietu usług,
 • środki motywujące osoby bezrobotne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, starsze i młode do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

Dodatkowe informacje nt. EFG są dostępne na stronie MIR: www.mir.gov.pl/efg

 

 

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Pomoc publiczna

 • Centralny Rejestr Ofert Pracy – świetnie, ale prawie nikt o nim nie słyszał !

  Centralny Rejestr Ofert Pracy – świetnie, ale prawie nikt o nim nie słyszał !

  Centralny Rejestr Ofert Pracy – świetnie, ale prawie nikt o nim nie słyszał! Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland i prezes zarządu Polskiego Forum HR:

  Data: 2014-12-02 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Pośredniaki do zmiany od zaraz!

  Pośredniaki do zmiany od zaraz!

  Gdyby na problem polskiego rynku pracy patrzeć tylko z perspektywy stopy bezrobocia, można by odtrąbić umiarkowany sukces w walce z kryzysem na tym polu – w końcu bezrobotnych ubywa już od wielu miesięcy. Przy odrobinie wnikliwości trudno..

  Data: 2014-10-06 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Kim są biedni - pracujący Polacy?

  Kim są biedni - pracujący Polacy?

  Większość osób ubogich to wcale nie bezrobotni, ale osoby pracujące, często znacznie więcej niż przeciętni Polacy. Mimo to zjawisko working poor praktycznie nie istnieje w debacie publicznej. O jego nieobecności może świadczyć choćby..

  Data: 2014-09-22 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Spadek bezrobocia to fikcja

  Spadek bezrobocia to fikcja

  Bezrobocie spada, bo zarejestrowani bezrobotni nękani są przez urzędy, albo sami rezygnują ze statusu bezrobotnego. Brzmi nieźle, ale rzecz w tym, że te dwie przyczyny stały za istotną częścią wykreśleń z rejestru bezrobotnych od wielu..

  Data: 2014-07-17 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna

Podobne artykuły

 • Seniorzy: ofiary systemu czy zawodowi bezrobotni?

  Seniorzy: ofiary systemu czy zawodowi bezrobotni?

  W ostatnim czasie dyskusja wokół problemu bezrobocia w

  Data: 2014-04-22 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Sąd nad urzędami pracy

  Sąd nad urzędami pracy

  Efektywność polskich urzędów pracy jest bardzo niska. Z ich usług niechętnie korzystają zarówno bezrobotni, jak i pracodawcy. Ale szykują się zmiany. W piątkowym wystąpieniu, premier Donald Tusk zapowiedział, że nowe przepisy uzależnią

  Data: 2012-10-14 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Czy „postojowe” pozwoli firmom przeczekać kryzys?

  Czy „postojowe” pozwoli firmom przeczekać kryzys?

  Na rosnące bezrobocie rząd odpowiada ustawą antykryzysową. Zakłada ona, że w momencie, gdy obroty w firmie spadną o 15\%, pracodawcy będą mogli wprowadzić tzw. postojowe, czyli skrócenie maksymalnie o połowę czasu pracy. Aby zachować miejsca..

  Data: 2013-06-04 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna
 • Rząd łata dziury nie myśląc o przyszłych emerytach

  Rząd łata dziury nie myśląc o przyszłych emerytach

  Trwają dyskusje na temat systemu emerytalnego. Lektura rządowego raportu dotyczącego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego przynosi jeden wniosek – każdy z przedstawionych wariantów prowadzi do wygaszenia filaru kapitałowego i likwidacji..

  Data: 2013-07-24 00:00:00, Kategoria:Pomoc publiczna