Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Weksle wystawiane przez pracowników są nielegalne

Data: 2012-08-11 00:00:00
Weksle wystawiane przez pracowników są nielegalne Pracodawcy mogą skutecznie dochodzić roszczeń za szkody materialne wyrządzone przez pracowników, bez uciekania się do stosowania weksli lub innych niedozwolonych zapisów w umowach o pracę – orzekł Sąd Najwyższy. To oznacza, że stosowanie weksli lub innych umów cywilno-prawnych jako zabezpieczeń, jest wobec pracowników nielegalne.
Oczywistym jest, że pracownicy ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkody, jakie wyrządzą w majątku pracodawcy. Jednak zasady określania wysokości szkody i ustalenie, czy pracownik zawsze odpowiada w pełnej jej wysokości - są szczegółowo regulowane w przepisach kodeksu pracy. Wskazuje on w sposób wyczerpujący podstawy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników. Pracodawcy niejednokrotnie jednak próbują się dodatkowo zabezpieczyć i przedstawiają pracownikom do podpisania różnego rodzaju umowy, a niejednokrotnie i weksle. Jest to niezgodne z prawem.

Podstawy odpowiedzialności

Aby zaistniały podstawy odpowiedzialności materialnej pracowników, konieczne jest jednoczesne zaistnienie trzech przesłanek, tj. powstania szkody w majątku pracodawcy, winy pracownika i wystąpienia normalnego związku przyczynowego, pomiędzy powstałą szkodą a zachowaniem pracownika.

Ważne
Pracownicy odpowiadają tylko wówczas, gdy ich działanie lub zaniechanie było zawinione. Zakres tej odpowiedzialności jest zaś zróżnicowany w zależności od tego, czy wina pracownika była umyślna, czy też działał on nieumyślnie.
 
Za szkodę wyrządzoną pracodawcy umyślnie pracownik odpowiada w pełnej wysokości, jeśli zaś szkodę wyrządził nieumyślnie, jego odpowiedzialność jest ograniczona. Granicę tę stanowi wysokość szkody oraz wartość trzymiesięcznego wynagrodzenie pracownika. Jeśli szkoda jest niższa niż trzykrotna pensja pracownika, odpowiada on do wysokości szkody; jeśli wyrządzona szkoda jest wyższa, odszkodowanie nie może przekroczyć trzymiesięcznego uposażenie sprawcy.

Pełna wysokość szkody

Pracownik za szkodę wyrządzoną pracodawcy odpowiada w pełnej wysokości, jeżeli popełnił szkodę z winy umyślnej. Wina umyślna występuje, gdy pracownik ma zamiar bezpośredni, tzn. gdy chce wyrządzić szkodę w mieniu zakładu pracy i celowo do tego zmierza oraz w przypadku, gdy ma zamiar ewentualny, czyli mając świadomość szkodliwych skutków i przewidując ich nastąpienie - godzi się na nie, choć nie zmierza bezpośrednio do wyrządzenia szkody.

Przykład 1
Pracownik zatrudniony na stanowisku regionalnego przedstawiciela ds. sprzedaży dostarczał do klientów zamówiony towar i wystawiał faktury VAT. Następnie odbiorcy dokonywali płatności w formie przelewu. Zdarzało się, iż klienci płacili gotówką, której pracownik nie oddawał jednak do kasy firmy. Łącznie przywłaszczył sobie 40 tys. złotych. Czy jego odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia?
W związku z tym, iż pracownik działał z winy umyślnej, odpowiadać będzie do pełnej wysokości szkody i zobowiązany będzie pokryć całą wyrządzoną szkodę.
 
W pełnym zakresie pracownik odpowiada także za szkodę w mieniu powierzonym mu przez pracodawcę oraz za szkodę w mieniu, za które przyjął odpowiedzialność materialną. Kodeks pracy wylicza, jakie dobra mogą wchodzić w skład mienia objętego tak zaostrzoną odpowiedzialnością. Należą tu pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wyżej wymienione, które zostało powierzone mu z obowiązkiem zwrotu, albo do wyliczenia się. Odpowiedzialność za mienie powierzone charakteryzuje się tym, że pracownik odpowiada za szkodę zarówno wyrządzoną z winy umyślnej, jak i wówczas, gdy spowoduje ją nieumyślnie.
Przy tego typu odpowiedzialności koniecznym jest, by mienie zostało pracownikowi powierzone przez pracodawcę we właściwy sposób. Pracownik musi mieć możliwość sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego powierzanego mu mienia, a przede wszystkim, musi wyrazić zgodę na takie powierzenie. Przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcy powierzenie mienia łącznie, kilku pracownikom. Takie wspólne powierzenie mienia następuje na podstawie umowy zawartej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Ważne
Pracownik nie ma obowiązku zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej i pracodawca nie może go do tego zmusić, np. poprzez zastosowanie kary porządkowej, nagany czy upomnienia. Jeżeli jednak pracownik odmówi podpisania takiej umowy, to musi się liczyć z tym, że pracodawca będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem. W takich sytuacjach uznaje się bowiem, że wypowiedzenie umowy pracownikowi, który nie zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności materialnej, jest uzasadnione.
 
W umowie określa się, w jakich częściach odpowiadać będą poszczególni pracownicy. Brak takiego zapisu skutkuje bezskutecznością umowy. Nie można bowiem uznać, że w przypadku nieuregulowania tej kwestii, pracownicy odpowiadają w częściach równych. Koniecznym elementem umowy jest także ustalenie okresu, w ciągu którego nieobecność pracownika nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności, zarówno tego pracownika, jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność.

Przykład 2
Pracownicy magazynu hurtowni zajmującej się handlem materiałami budowlanymi zawarli umowę z pracodawcą, mocą której przejęli na siebie wspólną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, tj. za znajdujący się w magazynie towar. W umowie znajduje się zapis, że nieobecność pracownika do 14 dni kalendarzowych nie ma wpływu na jego odpowiedzialność. Podczas gdy jeden z pracowników, od 5 dni przebywał na zwolnieniu chorobowym, ujawniony został niedobór magazynu. W tym przypadku również nieobecny pracownik, będzie ponosił wspólną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.
 
Od odpowiedzialności, o której mowa wyżej, pracownik może się jednak uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
 

Odpowiedzialność ograniczona

Odpowiedzialność pracownika zostaje ograniczona, jeśli pracownikowi nie powierzono mienia, a szkoda powstała z winy nieumyślnej. Wówczas, wysokość odszkodowania nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.

Przykład 3
Operator wózka widłowego podczas pracy na hali produkcyjnej przez nieuwagę uderzył w przygotowany do wywiezienia towar, powodując jego zniszczenie oraz uszkodzenie wózka. Pracodawca obciążył go kosztami spowodowanych strat. Pracownik nie wyraża zgody na potrącenie pełnej wartości zniszczeń. Czy ma rację?
Pracownik powinien pokryć pełną kwotę spowodowanych zniszczeń i naprawy wózka, o ile ich wysokość nie przekroczy wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. To ograniczenie wynika z tego, iż mamy do czynienia z odpowiedzialnością materialną na zasadach ogólnych i szkodą wyrządzoną przez pracownika nieumyślnie.
       

Dodatkowe zabezpieczenia

W stosunkach pracy nie zawsze jest zatem możliwe dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę, w jej pełnej wysokości. Dlatego też, pracodawcy chcąc chronić swój interes i umożliwić sobie dochodzenie od pracowników odszkodowań w pełnej wysokości, życzą sobie, by pracownicy wystawiali weksle. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że weksel jest papierem wartościowym wyrażającym zobowiązanie abstrakcyjne, czyli niezależne od podstawy prawnej. Ustanawia on po stronie pracownika odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy da mu się przypisać winę w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu jego obowiązków.
      
Ważne
Podpisując weksel pracownik doprowadza do sytuacji, kiedy rozszerzony zostaje zakres odpowiedzialności pracownika, a dodatkowo pracodawca zostaje zwolniony z wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
 
W praktyce powstało więc pytanie, czy dla zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika, z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika, bądź też dla wzmocnienia takiej odpowiedzialności, pracodawca może żądać od pracownika środków zabezpieczenia wierzytelności, które stosuje się powszechnie w obrocie gospodarczym, np. weksli?

Brak wyraźnej regulacji

Przepisy kodeksu pracy nie regulują możliwości zabezpieczenia wekslowego roszczeń odszkodowawczych pracodawcy w stosunku do pracownika, jednakże możliwości takiej również nie wyłączają. W związku z owym brakiem wyraźnej regulacji ustawowej, kwestia ta budzi szereg kontrowersji i w doktrynie prawa pracy ujawniły się dwa sprzeczne poglądy, odnośnie dopuszczalności zastosowania wekslowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy.
Według pierwszego, w stosunku do pracowników odpowiedzialnych materialnie za mienie powierzone, może być stosowane przez pracodawcę zabezpieczenie wekslowe. Zwolennicy tej teorii wskazują, że przepisy kodeksu pracy nie wyłączają możliwości stosowania zabezpieczeń potencjalnych roszczeń pracodawcy. Dopuszczalność wekslowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy potwierdzało wcześniej także orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN). W uzasadnieniu wyroku z 21 maja 1981 r. ( sygn. akt IV PRN 6/81), SN stwierdził, że kodeks pracy, normując odpowiedzialność materialną pracowników za szkody wyrządzone zakładom pracy na odmiennych zasadach, niż wynikające z prawa cywilnego, nie wprowadził żadnych zmian w zakresie stosunku prawa pracy do prawa wekslowego. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć weksel ze stosunków pracy, dokonałby stosownych wyłączeń w przepisach wprowadzających kodeks pracy.
Przeciwnicy dopuszczalności wekslowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wskazują jednak, że brak jest normatywnych podstaw do stosowania zabezpieczenia wekslowego w stosunkach pracy. Twierdzą, że zabezpieczenie wekslowe stoi w sprzeczności z zasadami odpowiedzialności materialnej pracownika, w szczególności z zasadą ograniczenia odpowiedzialności pracownika oraz rozkładu ciężaru dowodu. Zgodnie z art. 116 k.p. to pracodawca ma wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika. Tymczasem w przypadku zobowiązania wekslowego pracodawca nie musi dowodzić ani powstania szkody, ani jej wysokości. To na pracownika spada obowiązek wykazania, że roszczenie pracodawcy jest bezzasadne. Za tym ostatnim stanowiskiem wypowiedział się również Sąd Najwyższy. W wyroku z 26 stycznia 2011 r. , sygn. akt II PK 159/10, SN w sposób bardzo stanowczy orzekł, że przepisy i zasady prawa pracy sprzeciwiają się i wykluczają dopuszczenie weksli gwarancyjnych, jako środka dodatkowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że takie weksle są nieważne z mocy samego prawa. W szczegółowym i obszernym uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wywiódł, że wyczerpujące i kompleksowe unormowanie podstaw i zasad materialnej odpowiedzialności pracowników w przepisach k.p., już z samej istoty i charakteru pracowniczej odpowiedzialności materialnej, wyklucza możliwość i legalność poszukiwania poza przepisami k.p. innych podstaw i zasad dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń pracodawcy.

Ważne
Wobec całościowego i kompleksowego uregulowania kwestii odpowiedzialności pracownika w k.p., zgodnie z przedstawianym tu orzeczeniem SN, brak jest podstaw do stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy.
 
W ocenie Sądu Najwyższego, stosowanie zabezpieczeń wekslowych roszczeń pracodawcy o naprawienie szkód wyrządzonych przez pracowników, jest zatem niedopuszczalne i nieważne nie tylko dlatego, że nie ma podstawy prawnej, ani uzasadnienia stosowania przepisów prawa wekslowego do stosunków pracy, ale także dlatego, że dopuszczenie odpowiedzialności z weksli w stosunkach pracy byłoby oczywiście sprzeczne z zasadami prawa pracy, a w szczególności z zasadami odpowiedzialności materialnej pracowników uregulowanymi w k.p., które z istoty i natury stosunku pracy i materialnej odpowiedzialności pracowników, wykluczają legalność konstruowania abstrakcyjnych pracowniczych zobowiązań ze stosunków pracy.
Sąd Najwyższy stanął więc w sposób jednoznaczny na stanowisku, że przepisy prawa pracy wykluczają możliwość stosowania weksli dla zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych pracodawcy względem pracownika, wskazując że weksel taki jest nieważny z mocy samego prawa.
 
Ważne
Jeśli zaprezentowany powyżej, zmierzający do zakończenia kontrowersji co do możliwości stosowania zabezpieczeń wekslowych roszczeń pracodawcy, kierunek wykładni Sądu Najwyższego utrzyma się w orzecznictwie, będziemy mieli do czynienia z nieważnością bezwzględną wystawianych weksli, a tym samym pracodawca nie będzie mógł od pracownika skutecznie dochodzić zapłaty z weksla. 

Małgorzata Kalisz-Pawluk, radca prawny z Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 26 czerwca 1975 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.),
2. Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 nr 37, poz. 282 ze zm).

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Porady prawne i finansowe

 • Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Odszkodowanie z art. 47[1] kodeksu pracy przysługuje zwolnionemu pracownikowi także wtedy, gdy bezpośrednio po zwolnieniu podjął on nowe zatrudnienie.

  Data: 2015-09-08 21:16:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Urlop? W tym roku wykluczone!

  Urlop? W tym roku wykluczone!

  Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Czy musi zapłacić za wykupione przez nas wcześniej drogie wczasy? Czy niewykorzytany w danym roku urlop się sumuje z urlopem, który nam przysługuje w roku kolejnym? Kto musi iść obowiązkowo..

  Data: 2015-08-17 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Pracodawca może z ważnych powodów wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zawierające nowe warunki pracy i płacy. Nieprzyjęcie tych warunków przez pracownika powoduje rozwiązanie z nim umowy bez konieczności wypłacania..

  Data: 2015-08-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Istnieją przypadki w których pracownik pomimo powstania szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności lub zostanie ona zmniejszona. Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

  Data: 2015-07-16 22:02:48, Kategoria:Porady prawne i finansowe

Podobne artykuły

 • Brak możliwości kontaktu z pracodawcą podważa jego wiarygodność

  Brak możliwości kontaktu z pracodawcą podważa jego wiarygodność

  Nielegalną praktyką powtarzającą się w rekrutacji, z którą nasi inspektorzy spotykają się najczęściej, jest tzw. praca na próbę. Nie tylko osoby nisko wykształcone, ale absolwenci szkół wyższych pracują w ten sposób, bez umów i wynagrodzenia..

  Data: 2012-09-20 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Będą kolejne zakazy dla pracodawców?

  Będą kolejne zakazy dla pracodawców?

  Zakaz handlu w niedzielę, rezygnacja z obowiązkowych badań lekarskich oraz karanie pracodawców, którzy będą stosowali wobec pracowników weksle, to tylko niektóre ze zmian w prawie pracy, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Wiadomo..

  Data: 2014-01-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie

  Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie

  W przypadku choroby, pracownik ma prawo zostać w domu na podstawie zwolnienia lekarskiego. Nie zawsze jednak zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie faktycznie złego stanu zdrowia. Zdarza się, że takie dodatkowe „wolne”..

  Data: 2014-05-18 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Pracodawcy coraz częściej oferują młodym ludziom umowy o pracę na okres próbny nie podpisując z nimi żadnego stosownego dokumentu.

  Data: 2012-07-31 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe