Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Regulamin i Polityka prywatności

Data: 2012-07-19 13:02:13

Regulamin serwisu internetowego CentrumRekrutacyjne.pl i Polityka Prywatności

I. Informacje podstawowe.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez administratora i korzystania z nich przez użytkowników, prawa i obowiązki administratora oraz użytkownika serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.CentrumRekrutacyjne.pl stanowiącego pierwszy etap tworzonego serwisu internetowego obejmującego usługi w zakresie szeroko pojętej rekrutacji i usług powiązanych, którego uruchomienie w pełnej wersji planowane jest przed administratora w terminie późniejszym.
 2. Administratorem serwisu jest Grupa IK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 50, 30 – 552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393120, NIP: 6793070782, REGON: 121868265.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do usług aktualnie dostępnych w serwisie w wyniku zgłoszenia swojej osoby do bazy danych administratora, do czego wymagane jest przejście procedury zgłoszenia oraz zapoznanie się przed jej dokonaniem z niniejszym regulaminem.
 4. Zgłoszenie się do bazy danych administratora oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez administratora na zasadach w regulaminie określonych, w tym dla celów jakie wynikają z zakresu świadczonych przez administratora usług.
 5. Celem wersji testowej jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi użytkownikami CentrumRekrutacyjne.pl i umożliwienie administratorowi w przyszłości przedstawianie i oferowanie usług dostępnych na tym portalu poprzez złożenie zaproszenia do korzystania z serwisu CentrumRekrutacyjne.pl.
 6. Przystąpienie do wersji testowej serwisu wolne jest od jakichkolwiek opłat i nie rodzi po stronie użytkownika zobowiązania do korzystania z CentrumRekrutacyjne.pl w przyszłości.
 7. Przystąpienie do wersji testowej serwisu nie stanowi gwarancji otrzymania zaproszenia do korzystania z serwisu CentrumRekrutacyjne.pl.

II. Zgłoszenie do bazy danych Administratora, prawa i obowiązki użytkownika.

 1. Zgłoszenie użytkownika do bazy danych Administratora następuje poprzez procedurę zgłoszenia, której przejście jednocześnie stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Procedura zgłoszenia polega na wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie poprzez podanie swoich prawdziwych danych osobowych, w tym określenia, czy zgłoszenie dotyczy Kandydata do pracy, Pracodawcy, czy Agencji Zatrudnienia.
 3. Procedura zgłoszenia wymaga podania adresu poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego użytkownik chce utrzymywać kontakt z administratorem i otrzymać od niego zaproszenie do korzystania z serwisu CentrumRekrutacyjne.pl.
 4. Użytkownik wysyłając formularz zgłoszenia po zaakceptowaniu regulaminu, jednocześnie oświadcza, że: podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Administrator tworzy w swojej bazie danych konto użytkownika po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami (netykiety), w tym w szczególności poprzez zaniechanie umieszczania w serwisie treści   sprzecznych z prawem, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w serwisie, przestrzegając przy tym obowiązku podawania prawdziwych danych osobowych.
 9. Zabronione jest tworzenie kont fikcyjnych użytkowników bądź też kont osób trzecich, w tym także wykorzystywanie w serwisie cudzego wizerunku.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw osób trzecich, w tym także prawa do prywatności, autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych.
 11. Zabronione jest wykorzystywanie umieszczonych w serwisie danych innych użytkowników, zabronione jest również rozsyłanie do użytkowników lub też umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam)

III. Prawa i obowiązki administratora.

 1. Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o przestrzeganie w serwisie przepisów prawa, niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego dobrych obyczajów (netykieta).
 2. Administratorowi przysługuje prawo decydowania o zawartości serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści znajdujących się w serwisie, a umieszczonych przez administratora lub użytkowników.
 3. Administrator zobowiązany jest do przyjmowania i rozpatrywania wszystkich zgłoszeń nadużyć, a w przypadku stwierdzenia, iż przedmiot zgłoszenia istotnie stanowi nadużycie – do podjęcia kroków zmierzających do usunięcia nadużycia w granicach uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku gdy użytkownik narusza w ramach swojego korzystania z serwisu z zasad w nim obowiązujących, w tym wynikających z niniejszego regulamin, bądź w inny sposób utrudnia lub zakłóca jego funkcjonowanie. Usunięcie konta stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy  świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Administratorowi przysługuje prawo do blokowania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, konta użytkownika w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów niniejszego Regulaminu. W przypadku zablokowania konta, użytkownik traci możliwość logowania się i wprowadzania jakichkolwiek zmian do swojego konta oraz nie przysługują mu prawa przewidziane w niniejszym regulaminie przez okres blokowania.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym za treści zamieszczonych ofert pracy przez pracodawców.

IV.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dokonując zgłoszenia użytkownik godzi się na dysponowanie przez administratora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).                                          
 3. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w serwisie, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez użytkownika na mocy niniejszego regulaminu lub też przez okres nie dłuższy niż w celu realizacji usług serwisu internetowego, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 5. Administrator zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane:
 7. adres poczty elektronicznej użytkownika – w każdym wypadku;
 8. deklarowane przez użytkownika zainteresowanie poszczególnymi branżami, miejsce (województwo) wypełniania formularza – w przypadku Kandydatów do pracy;
 9. nazwa podmiotu, miasto siedziby, miejsce (województwo) wypełniania formularza, numer NIP – w przypadku Pracodawcy i Agencji zatrudnienia.
 10. Zakres zgody, o której mowa w pkt 1 obejmuje: zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez administratora, przekazanych przy zgłoszeniu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym także dla celów rekrutacyjnych, zgodę na wykorzystywanie wizerunku umieszczonego na koncie użytkownika dla celów świadczenia przez administratora usług, zgodę na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w ramach usługi rekrutacyjnej dostępnej w serwisie, w tym także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie na tych samych zasadach co administrator serwisu, zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji, informacji systemowych, wiadomości od administratora, w tym informacji o charakterze marketingowym oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu.
 11. W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika podmiotowi trzeciemu, podmiot ten staje się administratorem tych danych uprawnionym do ich gromadzenia i przetwarzania na tych samych zasadach co administrator serwisu oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz niniejszym regulaminie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o nieprzerwane i niezakłócone działanie serwisu;
 2. Administrator ma obowiązek dbać, przy zachowaniu należytej staranności, by świadczone przez niego usługi były najlepszej jakości i świadczyć je z poszanowaniem praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: treść, formę i prawdziwość materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników, naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich, umieszczone w serwisie informacje i materiały reklamowe dotyczące towarów i usług, wykorzystanie i skutki wykorzystania przez użytkowników lub inne osoby, materiałów i informacji znajdujących się na serwisie, w tym także umieszczonych przez pozostałych użytkowników, wykorzystanie zgromadzonych danych o użytkownikach w bazie w innych celach niż rekrutacja pracowników, przez użytkowników, którzy uzyskali do niej dostęp, jakiekolwiek szkody powstałe na skutek działań użytkowników serwisu bądź osób trzecich sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, bądź przepisami prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działalności portalu oraz utratę  danych zgromadzonych przez użytkowników spowodowane: siłą wyższą, ingerencją w strukturę techniczna serwisu przez użytkowników i osoby trzecie, problemami technicznymi wynikłymi z przyczyn niezależnych od Administratora, celowymi działaniami Administratora związanymi z naprawą, rozbudową lub renowacją serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.
 6. Wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości w działaniu serwisu winny być zgłaszane przez użytkowników w drodze zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt z Administratorem udostępniony w serwisie.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu w przypadkach szczególnych, jednak po uprzednim poinformowania użytkownika drogą poczty wewnętrznej serwisu, bądź za pośrednictwem maila wysłanego na adres mailowy wskazany przez Użytkownika w danych rejestracyjnych.

VI.    WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynkę poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies.                                                     
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z powodu niestosowania się przez użytkownika do warunków technicznych korzystania z serwisu.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być przez administratora w każdej chwili zmieniony.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania w serwisie informacji o wprowadzaniu zmian do Regulaminu oraz treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany. Informacja powyższa przekazywana będzie użytkownikowi za pośrednictwem serwisu przy pierwszym po wprowadzeniu zmian logowaniu się użytkownika, który zobowiązany będzie do oświadczenia czy akceptuje wprowadzone zmiany czy nie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują każdego użytkownika od momentu ich akceptacji przez niego.
 4. Brak akceptacji zmian Regulaminu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i pociąga za sobą usunięcie konta użytkownika.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie.

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Rynek pracy

 • Jak listopadowe święta wpływają na wymiar czasu pracy?

  Jak listopadowe święta wpływają na wymiar czasu pracy?

  Jeżeli dzień świąteczny wypada w niedzielę, tak jak tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych, pracownicy niestety nie otrzymają tym razem dnia wolnego. Tylko święto przypadające w inny dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem..

  Data: 2015-10-27 12:57:05, Kategoria:Rynek pracy
 • Hejt zablokuje ci karierę

  Hejt zablokuje ci karierę

  Pracodawców interesuje, jakie treści kandydaci udostępniają na swoich profilach, jakim słownictwem się posługują, w jakich wydarzeniach biorą udział, w jaki sposób wyrażają swoje poglądy. Wszelkie niedopuszczalne zachowania..

  Data: 2015-10-13 18:03:55, Kategoria:Rynek pracy
 • Boom na programistów nie słabnie

  Boom na programistów nie słabnie

  Tylko w ciągu ostatnich 2-3 lat popyt na programistów zwiększył się w Polsce o około 30%.

  Data: 2015-09-29 15:14:54, Kategoria:Rynek pracy
 • Masz bloga? Masz pracę!

  Masz bloga? Masz pracę!

  Merytoryczny, bogaty w informacje blog jest jednak doskonałym sposobem, by powiedzieć światu: jestem dobry w tym, co robię. Sprawdź mnie!

  Data: 2015-09-13 10:21:59, Kategoria:Rynek pracy

Podobne artykuły

 • Okresowa ocena pracownika – ostra broń czy trampolina?

  Okresowa ocena pracownika – ostra broń czy trampolina?

  Trudno sobie wyobrazić dużą firmę, bez wdrożonego systemu oceniania pracowników. W założeniu, narzędzie to powinno ułatwić zarządzanie zatrudnionymi, jednak źle użyte - przynosi więcej szkody niż pożytku. W tej grze sporo stracić może..

  Data: 2012-09-18 00:00:00, Kategoria:Rynek pracy
 • Pogarsza się sytuacja na rynku pracy

  Pogarsza się sytuacja na rynku pracy

  Pracodawcy raczej zmierzają zwalniać pracowników niż zatrudniać, poziom wynagrodzeń powoli spada, a publiczne instrumenty rynku pracy potrzebują reform, bo nie są wystarczająco skuteczne. Eksperci mówią o załamaniu się koniunktury, a nie..

  Data: 2012-09-27 00:00:00, Kategoria:Rynek pracy
 • Pracownik

  Pracownik "na luzie" jest wydajniejszy od wypalonego nerwusa

  Brak pracy wpędza w depresję, ale o wiele bardziej praca na okrągło. Równowaga między pracą a odpoczynkiem przestaje być fanaberią – staje się koniecznością. Przybywa firm stawiających na profilaktykę zdrowotną, w celu zmniejszenia absencji..

  Data: 2012-10-16 00:00:00, Kategoria:Rynek pracy
 • Ocaleni pracownicy identyfikują się z losem zwolnionych

  Ocaleni pracownicy identyfikują się z losem zwolnionych

  Jednych pracowników paraliżuje strach przed bezrobociem, popadają w depresję, marazm, mają żal do szefa – inni zwolnienie z pracy traktują jako motywacyjny impuls do zmian w swoim życiu. Utrata pracy dla obu tych grup jest wielkim wyzwaniem..

  Data: 2012-11-09 00:00:00, Kategoria:Rynek pracy