Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Profil Jobs Plus

Pełna nazwa firmy:
Jobs Plus
Profil działalności:
Inna
Adres:
Kraków
ul. Piastowska 44 Brak danych
30-070
Opis firmy:

Two­rzymy zespół eks­per­tów rekru­ta­cji i selek­cji — za kon­takt z Klien­tem odpo­wia­dają osoby, któ­rych celem jest dokładne zba­da­nie potrzeb i przy­go­to­wa­nie oferty z naj­sku­tecz­niej­szymi roz­wią­za­niami. Jesteśmy Partnerami naszych Klientów – Pracodawców, Kandydatów i Współpracowników. Kon­cen­tru­jemy się na dwóch obsza­rach: pro­wa­dzimy pro­cesy REKRUTACJI I SELEKCJI oraz szu­kamy roz­wią­zań w postaci ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA: pracy tymczasowej, outsourcingu zatrudnienia i leasingu pracowniczego.

Nie mamy pro­stej recepty na suk­ces. Wszyst­kie sta­ra­nia skon­cen­tro­wa­li­śmy na budo­wa­niu rela­cji z naszymi Part­ne­rami. To oni czy­nią nas wyjąt­ko­wym zespo­łem, inspi­rują do roz­woju i inno­wa­cji. Wyróż­niają nas metody pracy — w reali­zo­wa­nych pro­ce­sach rekru­ta­cji sto­su­jemy pełen zakres działań, od metody search&selection, przez direct search aż po headhunting.Pro­po­nu­jąc ela­styczne formy zatrud­nie­nia, dosto­so­wu­jemy roz­wią­za­nia do aktu­al­nych potrzeb firmy i mody­fi­ku­jemy je, gdy te potrzeby się zmieniają.

Współ­pra­cu­jemy z naj­więk­szymi fir­mami branży kosme­tycz­nej, pro­duk­cyj­nej i FMCG. Do grona naszych Klien­tów należą: CEDERROTH (marki Soraya i Der­mika), PwC Polska, DELPHI POLSKA, PZL MIELEC, PZL ŚWIDNIK czy APRISO. Marki i Klienci, któ­rzy nam zaufali mówią o nas wię­cej, niż potra­fimy powie­dzieć sami.

Lista Opinii

Brak opinii dla wybranego pracodawcy